Yoga Nidra I Hördatei

Yoga Nidra Kurzform   I   für einen guten Feierabend


 

Shanti Mantra

Om Saha Naavavatu
Saha Nau Bhunaktu
Saha Viryam Karavaavahai
Tejasvi Navadhitamastu
Maa Vidvisaavahai
Om shanti, shanti, shanti

 

Maha Mrityunjaya Mantra

Om tryambakam yajaamahai
sugandhim pushti vardhanam
urvaarukam iva bandhanat
mrtyor mukshiya maamritaat

Gayatri Mantra

Om bhur bhuvah swaha
tat saitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah prachodayaat